AVG-verklaring ZCFC

PRIVACY STATEMENT AVG (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING)
Voetbalvereniging ZCFC (“ZCFC”) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag in het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ZCFC.

VAN WIE VERWERKT ZCFC PERSOONSGEGEVENS?
ZCFC verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Leden, donateurs, ereleden en leden van verdienste van ZCFC
Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij ZCFC of ooit een lidmaatschap hebben gehad
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar ZCFC een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS?
De ledenadministratie van ZCFC verwerkt de persoonsgegevens in het ledenadministratie programma Sportlink.

WAARVOOR VERWERKT ZCFC PERSOONSGEGEVENS?
Als je lid of donateur wilt worden van ZCFC, of deel wilt nemen aan een van onze activiteiten, hebben wij je persoonsgegevens nodig.  Met behulp van deze gegevens kunnen wij je op de juiste wijze inschrijven als lid of deelnemer aan een van onze activiteiten.  Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN nummer

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN
ZCFC zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Denk hierbij aan:

Historisch relevante informatie (elftalfoto’s en namen voor het historisch archief)
Inschrijfformulieren met NAW gegevens. Deze laatste zullen na 5 jaar worden vernietigd.
NAW gegevens binnen Sportlink (rol van KNVB)
Zichtbaarheid binnen de KNVB app: Het is belangrijk om te weten dat elk lid van de KNVB zelf zijn eigen zichtbaarheidsniveau kan aanpassen via de Voetbal.nl app of website. Dit zichtbaarheidsniveau is dan direct -binnen alle producten van Sportlink- van toepassing.

DELEN MET ANDEREN
ZCFC verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het bestuurslid Ethische zaken (Iede Wakker). ZCFC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING
ZCFC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bestuurslid Iede Wakker.

BESTUURSLEDEN, TRAINERS, VRIJWILLIGERS, COACHES
Voor bestuursleden, trainers, vrijwilligers, coaches en anderen die een vrijwilligerstaak binnen ZCFC vervullen, behoudt ZCFC zich het recht voor om de persoonsgegevens van deze personen te gebruiken voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Informatieverstrekking
Dit protocol wordt via de website van ZCFC gepubliceerd. Bij aanpassingen in het protocol zullen alle leden hiervan op de hoogte worden gesteld en volgt er een publicatie op de website van ZCFC. Klachten aangaande de camerabeveiliging dienen te worden ingediend bij het bestuur van ZCFC.

FOTOPROTOCOL
ZCFC hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van ZCFC en voor social media zoals facebook, twitter en groeps-Whatsapp van teams. In dit protocol kunt u de regels lezen, waaraan ZCFC zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Gebruik website/social media
Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie (met uitzondering van kleedkamers en toiletten) mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden;
Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van ZCFC, als de ouders bezwaar hebben gemaakt.
Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams;
Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;
Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuurslid Ethische Zaken (Iede Wakker). Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.
Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen ZCFC website en voor de eigen ZCFC facebook-pagina en andere eigen ZCFC social media;

Maken van foto- en video opnames
Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.
Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn :
a. wedstrijden en (officiële) toernooien;
b. verenigingsactiviteiten;
c. tijdens trainingen.

Binnen ZCFC is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes, toiletten, behoudens de traditionele kampioensfoto met wedstrijdkleren aan onder de douche.

Bewaking privacy gebruik van opnamen
Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen