Beste ZCFC-ers,

Gisteren is tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) bekend gemaakt dat Jan Westrik zijn functie als duo-voorzitter zal neerleggen en dat hij de andere helft van de voorzittershamer overgeeft aan Dirk Slootweg.

IMG_2114Jan en ondergetekende hebben 2 seizoenen geleden volmondig ‘Ja’ gezegd tegen het duo-voorzitterschap met de onderlinge afspraak dat wij gezamenlijk dit zouden blijven doen totdat het geheel met AZ op een goede manier zou zijn afgerond, en daarnaast met de ondersteuning van het bestuur,  ZCFC goed en (financieel) gezond achter te laten. Jan met een focus op de interne zaken, ik op de externe zaken. Daar komt ook het beleidsplan vandaan zoals wij dat al eerder en ook gisteren tijdens de ALV en vorig jaar aan jullie hebben gepresenteerd. Bouwen, borgen en betrokkenheid, een 5-jaren plan om ZCFC een duurzame toekomst te geven, financieel, bestuurlijk en sportief. Veel is er al gerealiseerd, maar er moet nog steeds veel gebeuren. Wat dat betreft baalt het bestuur enorm dat Jan er nu mee wil stoppen, maar wij begrijpen hem zeer goed. Meer tijd voor het gezin en de vele andere activiteiten. Hulde, lof en veel, zeer veel waardering!

Het bestuur zal Jan zijn ‘de kost gaat voor de baat uit’ kreten gaan missen, maar ook de bevlogenheid waarmee hij tijdens de vergaderingen af en toe gierend uit de bocht heerlijk de discussies kan aangaan. Jan gaat niet weg, zeker niet, en blijft nauw betrokken bij de vereniging waaronder als onderdeel van de ‘Mopperploeg’.

Omdat er de komende jaren zeker nog het nodige moet gaan gebeuren, (van de 5 jaar gaan we nu ons 3e jaar in) is het bestuur onmiddellijk op zoek gegaan naar een nieuwe duo-voorzitter. Ik ben dan ook blij dat Dirk Slootweg bereid is om met ons de schouders te zetten onder de plannen voor de komende jaren. Dirk was al eerder bestuurder van ZCFC, is lid van de AZ-commissie, en heeft zeer veel bestuurlijke ervaring, binnen en buiten ZCFC.

Welcome back Dirk, zeer verheugd je wederom aan boord te hebben. Dirk en ondergetekende zullen de komende weken verder invulling gaan geven aan de onderlinge taakverdeling.

NB: Voor de oplettende ZCFC-ers onder ons: het vertrek van Jan en de komst van Dirk stond niet op de agenda. Deze viel buiten de termijn zoals die in de statuten is voorgeschreven. Het voorstel is dan ook om deze voorgenomen benoeming, conform de statuten en met in achtneming van de termijnen voor kandidaatstelling en mogelijke tegenkandidaten, tijdens de Buitengewone Ledenvergadering op de nieuwjaarsreceptie af te ronden en te bekrachtigen.

 

De volledige notulen zullen later worden gepubliceerd op zcfc.nl

 

Sportieve groet,

 

Martijn