Beste ZCFC-ers,

Graag nodigt het bestuur jullie uit om op de Algemene Ledenvergadering van 27 september om 19.30 uur bij ZCFC aanwezig te zijn. Op de agenda staan o.a. de jaarrekening seizoen 2020/2021, de begroting 2021/2022, de verslaglegging, jubilarissen, het afscheid en aantreden van bestuursleden.

NB: Vanwege de Corona maatregelen zal het aantal beschikbare plaatsen in de kantine beperkt zijn. We verzoeken je vooraf de aanwezigheid door te geven aan voorzitter@zcfc.nl zodat wij tijdig kunnen anticiperen mocht de opkomst groot zijn.

De begroting en jaarrekening zijn opvraagbaar via de penningmeesters Rob Wooldrik en Rob Vos (penningmeester@zcfc.nl) en zullen vanwege moverende redenen niet openbaar op de website worden gepubliceerd.

Agenda: Maandag 27 september 2021 19:30 – 22.00 in clubhuis De Inzet.

 1. Opening ALV 2021 door de voorzitters.
  1. Herdenking van overleden leden, vrienden en donateurs;
  2. Jubilarissen 2020/2021 (huldiging met jubileumspeld zal plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie);
   • 50 jaar lid
    • Dirk Slootweg
    • Andre de Boorder
   • 25 jaar lid
    • Remco van Dijk
    • Johan Groot
    • Klaas Dekker
    • Jorik van Barneveld
    • Simeon den Uijl
   • Eervolle vermelding
    • Piet van der Brugge (70 jaar lid)
    • Jan Westrik (60 jaar lid)
    • Bert Steenbergen (60 jaar lid)
    • Michiel Kruyver (40 jaar lid)
    • Martin Tucci (40 jaar lid)
    • Simon Kaper (30 jaar lid)
    • Jan Kaper (30 jaar lid)
    • Tjeerd Stel (30 jaar lid)
    • Erik Geerts (30 jaar lid)
    • Cees Bier (30 jaar lid)
    • Cor van der Eyk (30 jaar lid)
    • Kristian de Bruine (30 jaar lid)
    • Rob Vos (30 jaar lid)
 2. Notulen jaarvergadering 2020/2021. Vast te stellen.
 3. Terugblik seizoen 2020/2021: Verantwoording bestuursbeleid;
 4. Hoofdpunten van beleid seizoen 2020/2021; Meningsvorming en vast te stellen.
 5. Corona & ZCFC;
  1. Maatregelen door bestuur genomen.
  2. Impact op de vereniging.
  3. Verwachting voor de komende periode.
  4. Voorstel tot het terugzetten van de post ‘onvoorziene omstandigheden’ naar de voorzieningen groot onderhoud, spelersbus en het jubileum naar voorziening. Tijdens de vorige ALV is het verzoek gedaan (en geaccordeerd) om alle reserveringen om te zetten mocht Corona een forse financiële impact hebben. Van deze voorziening is door het bestuur GEEN gebruik gemaakt. Hiermee draaien we het eerder genomen besluit terug.
 6. Financiën;
   1. Mededeling hoogte contributie seizoen 2021/2022 (Tijdens eerdere ALV is vastgesteld  dat contributie jaarlijks met inflatie zal worden geïndexeerd (CPB index).
   2. Financieel jaarverslag 2020/2021: te bespreken en vast te stellen.
   3. Jaarrekening 2020/2021 & Begroting ZCFC 2021/2022: te bespreken en vast te stellen;
 7. Verslag van kascommissie: vast te stellen en decharge van bestuur.
    1. Instellen van kascommissie over 2021/2022.
 8. Verslagen commissies 2020/2021.
  1. Aan – en aftredende bestuursleden. In beginsel wordt volgens de statuten gewerkt met een benoemingsperiode van 3 jaar;
  2. Aftredend en niet herkiesbaar
   1. Reinier Janssen (bestuurslid).

    Commissieleden

   2. Ron Pos (jeugdsecretaris)
   3. Sjoeke Volcklandt (G-commissie), Ruurd Holwerda neemt over

    Volgens artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement kunnen tegenkandidaten tot uiterlijk 3 dagen voor de ALV door tenminste 5 leden worden gesteld d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan de secretaris.

 1. Rondvraag en sluiting.

 

Graag tot 27 september!

Namens het bestuur,

Ben Bilyj en Martijn Jonker

 

Link naar de stukken van de vorige ALV:

NotulenALV-27092020

Link naar verslagen commissies:

Verslagen ZCFC seizoen 2020-2021_10092021

Heeft u eventueel vragen of opmerkingen? Stuur deze dan naar secretaris@zcfc.nl