Beste ZCFC-ers,

Hierbij nodigt het bestuur van ZCFC u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van maandag 26 september in de kantine van ZCFC. De vergadering start om maandag 26 spetember om 19:30 uur. Op de agenda van de ALV staan o.a. de voorgenomen verbouwing en verduurzaming van ons sportcomplex, de jaarrekening van het seizoen 2021/2022 en de begroting 2022/2023, de verslagen van de verschillende commissies, de jubilarissen, een evaluatie van de kledinginkoop en nog andere punten.

Een belangrijke vergadering, met een volle agenda, waarvoor jullie aanwezigheid, mening en of feedback gewenst is. De keuzes die moeten worden gemaakt zijn fors (zeker ook financieel), maar van essentieel belang voor de toekomst van ZCFC!

De jaarrekening van afgelopen seizoen en begroting voor volgend seizoen, het evaluatierapport ‘Sportkleding’ zijn opvraagbaar via de penningmeesters Rob Wooldrik en Rob Vos (penningmeester@zcfc.nl). Deze documenten zijn vanwege moverende redenen niet openbaar op de website van ZCFC gepubliceerd.

De notulen van de vorige ALV 2020/2021, de Buitengewone Ledenvergadering (BLV) van 16 januari 2022 en de nieuwste commissieverslagen staan in de links onderaan in dit bericht.

N.B. De ledenvergadering is, zoals alle voorgaande jaren, alleen toegankelijk voor de leden van ZCFC. 

Agenda:

 1. Opening ALV 2021 door de voorzitter.
  • Herdenking van overleden leden en vrienden van ZCFC
  • Jubilarissen seizoen 2021/2022 (Huldiging met jubileumspeld, ook die van voorgaande jaren, zal plaatsvinden tijdens speciale georganiseerde avond in december 2022)
   • 25 jaar: Jorik van Barneveld , Remco van Dijk
   • 40 jaar: Coo Dijkman, William Kousbroek
   • 50 jaar: Ron Waij, Marco Stroobach
 1. Notulen jaarvergadering 2021/2022 (vast te stellen).
 2. Terugblik, verantwoording bestuursbeleid, over seizoen 2021/2022.
 3. Veilig Sportklimaat ZCFC.
 4. Evaluatie Kledingfonds.
 5. Financiën.
  • Contributie voor het nieuwe seizoen (eerder is vastgesteld dat de contributie jaarlijks aan de hand van inflatie zal worden geïndexeerd (via Consumenten Prijsindex, kortweg CPI).
  • Financieel jaarverslag seizoen 2021/2022, bespreken en vast te stellen.
  • Jaarrekening seizoen 2021/2022 en begroting 2022/2023, bespreken en vast te stellen.
  • Verslag kascommissie 2021/2022, bespreken en vast te stellen, decharge voor bestuur.
  • Instellen van de kascommissie voor seizoen 2022/2023.
 1. Verbouwing en verduurzaming van sportcomplex ZCFC (presentatie).
 2. Aan -en aftredende bestuursleden.

N.B. Statutair wordt gewerkt met een benoemingsperiode van drie jaar.

Aftredend en niet herkiesbaar

  • Rob Vos
  • Iede Wakker
  • Peter de Vries (als teammanager van de selectie, vervanger van Dirk Slootweg)

Tijdens de BLV zijn de volgende mensen aan het bestuur toegevoegd

  • Roland van Braam (Duovoorzitter)
  • Jesse Haanstra (bestuurslid)
  • Martijn Lambrechts (bestuurslid)

Gestopt als commissielid van de Technische Commissie (TC)

  • Arnold Hendriks
 1. Rondvraag en sluiting.

 

Namens het bestuur van ZCFC,

 

Martijn Jonker en Ben Bilyj

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) ZCFC 27 september 2021
Buitengewone Ledenvergadering (BLV) ZCFC 17 januari 2022

Verslagen ZCFC commissies 2021-2022.