Normaal gesproken werd een BLV altijd gecombineerd met de nieuwjaarsreceptie, maar vanwege de Corona maatregelen kan die uiteraard niet doorgaan. De huldiging van de jubilarissen/overhandigen van de speldjes zullen we ook noodgedwongen moeten verschuiven naar een later moment. Toch willen we de voorgenomen benoemingen wel door laten gaan, vandaar dat we een digitale BLV uitschrijven. Op maandag 17 januari 2021 zal om 19.30 uur een Buitengewone ledenvergadering (BLV) digitaal -via ZOOM- plaatsvinden. De Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging, na aanmelding ontvangen de deelnemers een link om de vergadering digitaal bij te wonen.

Aanmelden kan via: secretaris@zcfc.nl. Na aanmelding ontvang je tijdig de instructies voor deelname aan deze digitale vergadering via ZOOM.

De agenda voor 17 januari

 1. Opening BLV door de voorzitter
 2. Bekendmaking medewerker van het jaar
 3. Corona en ZCFC
  1. Stand van zaken en verwachtingen komende maanden
  2. Impact op de club
 4. Nieuwe huurovereenkomst ZCFC/Gemeente Zaanstad
  1. Voorwaarden waaronder de looptijd en mogelijkheden
 5. Aan – en aftredende bestuursleden.
  In beginsel wordt volgens de statuten gewerkt met een benoemingsperiode van 3 jaar.
  1. Aftredend en niet herkiesbaar: Dirk Slootweg, duo-voorzitter
  2. Aantredend: Martijn Lambrechts (bestuurslid), Jesse Haanstra (bestuurslid), Roland van Braam (duo-voorzitter)
   Volgens artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement kunnen tegenkandidaten tot uiterlijk 3 dagen voor de ALV door tenminste 5 leden worden gesteld d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan de secretaris.
 6. Rondvraag en sluiting

De Notulen van de ALV van 27 september zijn via deze link na te lezen.: ALV ZCFC 27 september 2021 (definitief).

Namens het bestuur

 

Ben Bilyj