Het bestuur van ZCFC heeft het afgelopen jaar diverse beveiligingsmaatregelen (o.a. een update van de huidige systemen) genomen en heeft als sluitstuk hiervan besloten een gesloten camerasysteem aan te schaffen. De Club van 100 is zo vriendelijk geweest de helft van deze aanschaf te bekostigen, wederom veel dank!

Het bestuur vindt dit noodzakelijk om de belangen en daarmee de eigendommen van ZCFC en haar leden, optimaal te behartigen en waar nodig te beschermen. Dit om diefstal tegen te gaan maar zeker ook om onze vrijwilligers te beschermen. Het toezicht d.m.v. deze camera’s in de kantine zal dan ook daarnaast worden gebruikt (om op afstand) ondersteuning te geven bij calamiteiten/inbraakmeldingen. Privacy is echter zeer belangrijk en de beelden zullen alleen worden bekeken in geval van een incident of calamiteit. In het onderstaande protocol zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

Artikel 1 Doel van het cameratoezicht
Het doel van het cameratoezicht is het beschermen/beveiligen van eigendommen van ZCFC, haar leden, vrijwilligers en de bezoekers van ZCFC en daarnaast diefstal te voorkomen met inachtneming van de regels voor privacy.

Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden
Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van ZCFC. Het bestuurslid “Ethische zaken” (Iede Wakker) voert het dagelijkse beheer over het systeem. Het bestuur kan een ander lid aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem. Het bestuurslid draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een incident is veiliggesteld. Het bestuurslid stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van ZCFC. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de officier van justitie of de politie, beschikbaar gesteld.

Artikel 3 Privacy van bezoekers
Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel de kantine van ZCFC te beveiligen, vrijwilligers te beschermen en diefstal te voorkomen. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels een bord bij de ingang van de kantine en in de kantine zelf.

Artikel 4 Inzage in opgenomen materiaal
Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.  Beelden mogen alleen worden bekeken door 2 personen; het bestuurslid verantwoordelijk voor Ethische Zaken binnen ZCFC, samen met 1 ander bestuurslid van ZCFC. Beide bestuursleden doen schriftelijk verslag aan het bestuur van hetgeen zij geconstateerd hebben.

Artikel 5 Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden
Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie. De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te legitimeren.

Artikel 6 Het camerasysteem en beveiliging
Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera’s die opnamen maken van de kantine. Er worden geen opnames gemaakt in de kleedkamers en toiletten. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het bestuurslid, de technische beheerder en de leverancier van de apparatuur hebben toegang tot de recorder.  Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden maximaal 3 maanden bewaard. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. Het beeldmateriaal kan worden ingezien door het bestuur zoals omschreven in artikel 4. Het is niet de intentie van ZCFC om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er incidenten/calamiteiten hebben plaatsgevonden.

Ad 1. Uitzondering voor het bekijken van alleen de live beelden: bestuursleden die inbraakmeldingen van de centrale meldkamer ontvangen (buiten de reguliere gebruikstijden van het complex) hebben toegang tot het bekijken van de live beelden in geval van een calamiteit/melding.

Artikel 7 Informatieverstrekking
Dit protocol zal via de website van ZCFC worden gepubliceerd. Bij aanpassingen in het protocol zullen alle leden hiervan op de hoogte worden gesteld en volgt er een publicatie op de website van ZCFC. Klachten aangaande de camerabeveiliging dienen te worden ingediend bij het bestuur van ZCFC.