Geachte leden,

Bij deze de herinnering aan de Algemene Ledenvergadering 2017.
De eerder verzonden agenda was nog niet volledig. Bij deze de volledige agenda.

Agenda
Datum en plek: Maandag 2 oktober 2016 20.00 – 22.30 in clubhuis De Inzet
1. Opening ALV door de voorzitters
I. Herdenking van overleden leden en donateurs. Jubilarissen 2016/2017
II. Notulen jaarvergadering 2016/2017. Vast te stellen.
Te vinden op: /notulen-algemene-ledenvergadering-2015-2016-en-toekomstbeleid/

2. Terugblik seizoen 2016/2017:
Verantwoording bestuursbeleid 2016/2017;
I. Hoofdpunten van beleid seizoen 2016/2017; Meningsvorming en vast te stellen.

3. Meerjaren Onderhoudsbegroting; Meningsvorming en vast te stellen.
4. Stand van zaken AZ.

PAUZE

5. Financiën
I. Financieel jaarverslag 2016/2017: te bespreken en vast te stellen;

6. Begroting ZCFC 2017/2018: te bespreken en vast te stellen.
I. Verslag van kascommissie over 2016/2017: vast te stellen en decharge van bestuur;
II. Instellen van kascommissie over 2017/2018;

7. Verslag commissies (wordt gepubliceerd op de website).
Senioren, Dames, G-voetbal, Jeugd, Accommodatie, Bar, Sponsor, Activiteiten en Technische commissie. Bespreking en vast te stellen

8. Aan – en aftredende bestuursleden. In beginsel wordt volgens de statuten gewerkt met een benoemingsperiode van 3 jaar.
I. Aftredend en niet herkiesbaar: i. Frank Kuntz, jeugdbestuur
II. Aantredend: i. Raymond Dorjee, jeugdbestuur Volgens artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement kunnen tegenkandidaten tot uiterlijk 3 dagen voor de ALV door tenminste 5 leden worden gesteld d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan de secretaris.

9. Rondvraag en sluiting

NB heeft u al afbericht gegeven dan kunt u deze herinnering als ongeschreven beschouwen.

Hoogachtend,
Namens het hoofdbestuur,

R. Smits Secretaris