Beste ZCFC-ers,

Graag nodigt het bestuur jullie uit om op de Algemene Ledenvergadering van 25 september om 19.30 uur bij ZCFC aanwezig te zijn. Op de agenda staan o.a. de voortgang van het verbouwen en verduurzamen van het Sportcomplex, de jaarrekening seizoen 2022/2023, de begroting 2023/2024, de verslaglegging, de jubilarissen, zullen we afscheid nemen van een aantal bestuursleden en verwelkomen we nieuwe bestuursleden.

Een zeer volle maar belangrijke agenda voor de club. Jullie aanwezigheid, mening en feedback is dan ook zeer gewenst.

De begroting/jaarrekening zijn opvraagbaar via de penningmeester Rob Wooldrik (penningmeester@zcfc.nl) en zullen vanwege moverende redenen niet openbaar op de website worden gepubliceerd. De notulen en commissieverslagen zijn te vinden onderaan dit bericht:

De vergadering is -gelijk aan voorgaande jaren- alleen toegankelijk voor de leden van de vereniging.

Agenda: Maandag 25 september 2023 19:30 – 22.00 in clubhuis De Inzet.

 1. Opening ALV 2023 door de voorzitter.
  1. Herdenking van overleden leden, vrienden en donateurs;
  2. Jubilarissen 2022/2023
 1. Notulen jaarvergadering 2022/2023. Vast te stellen.
 2. Terugblik seizoen 2022/2023: Verantwoording bestuursbeleid;
 3. Voortgang verbouwen en verduurzamen
 4. Financiën;
 • Mededeling hoogte contributie seizoen 2023/2024 (Tijdens eerdere ALV is vastgesteld dat contributie jaarlijks met inflatie zal worden geïndexeerd (CPB index).
 • Jaarrekening 2022/2023 & Begroting ZCFC 2023/2024: te bespreken en vast te stellen;
 •  Verslag van kascommissie: vast te stellen en decharge van bestuur
  Instellen van kascommissie over 2023/2024.
 1. Aan – en aftredende bestuursleden. In beginsel wordt volgens de statuten gewerkt met een benoemingsperiode van 3 jaar;
  Aftredend en niet herkiesbaar:
  • Roland van Braam (duo-voorzitter)
  • Martijn Jonker (duo-voorzitter)
  • Martijn Lambrechts (algemeen bestuurslid)
  • Ben Bilyj (secretaris)

Aantredend

  • René Tel (algemeen bestuurslid)
  • Laura Merts (secretaris)

Toegevoegd als Commissielid (Voetbaltechnische commissie):

  • Geert Blees (coördinerend)
 1. Rondvraag en sluiting.

Graag tot 25 september!

Namens het bestuur,

Ben Bilyj en Martijn Jonker

 

 

Notulen ALV 2022: ALV ZCFC 26 september 2022.

Algemene ledenvergadering (ALV) ZCFC 26 september 2022

Aanwezig: kopie van presentielijst wordt vanwege privacy redenen niet gepubliceerd maar is via mail opvraagbaar (secretaris@zcfc.nl).

Afwezig met afbericht: Hans Rep, Nico Hermanides en Piet Klokman.

1.Opening en welkomstwoord.

Voorzitter Martijn Jonker opent om 19:30 uur de ALV 2022. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en start met een overdenking.

Ter Overdenking

Psalm 34: 12-15.

“Kom kinderen luistert naar mij,

Ik leer je het ontzag voor de Heer.

Hebben jullie het leven lief,

Wil je goede jaren genieten?”

 

“Behoed dan je tong voor het kwaad,

Je lippen voor woorden van bedrog.

Mijd het kwade, doe wat goed is,

Streef naar vrede, jaag die na.”

 

Vervolgens vraagt de voorzitter om een moment van stilte voor overleden leden en vrienden van ZCFC.

 • Bouwe Bakker (24/01/1939 – 24/02/2022)
 • Willem Fontein (10/08/1969 – 10/08/2022)
 • Egge Hartog (21/09/1940 – 06/07/2022)
 • Douwe van der Schaaf (24/03/1947 – 20/11/2021)

 

De voorzitter noemt de jubilarissen van dit seizoen bij naam. Vanwege Corona zijn de afgelopen jaren niet alle jubilarissen gehuldigd. In december 2022 zal een bijeenkomst  voor alle jubilarissen, leden van verdiensten van de club worden gehouden.

25 jaar lid

 • Jorik van Barneveld
 • Remco van Dijk

40 jaar lid

 • Coo Dijkman
 • William Kousbroek

50 jaar lid

 • Ron Waij
 • Marco Stroobach

 

 1. Notulen ALV 2021/2022 d.d. 27 september 2021 + notulen BLV 2022, d.d. 6 januari 2022.

De voorzitter vraagt aan de vergadering of er op of aanmerkingen zijn op de notulen van vorige Algemene Ledenvergadering ZCFC van 27 september 2021 en de ingelaste Buitengewone Ledenvergadering (BLV) van 6 januari 2022. De notulen zijn gepubliceerd via de website van ZCFC.

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld.

 

 1. Terugblik seizoen 2021/2022.

Ook dit seizoen had nog volop te maken met de naweeën van de Corona maatregelen. Het seizoen 2021/2022 is ook een turbulent jaar geweest.

 • Financieel hebben we het ondanks alle tegenslagen, goed gedaan. We hebben geen aanspraak op onze financiële reserves hoeven doen en hard gewerkt aan een verdere uitbouw van een betere financiële positie.
 • b.t. een mogelijke terugloop in leden. Dit werd gevreesd, naar aanleiding van minder sporten. De vrees is echter ongegrond gebleken.
 • Aantal jeugdteams is weliswaar stabiel, maar de jeugd is wel aandachtspunt voor de komende jaren.
 • Raar maar waar, senioren ZCFC 11 is een feit! ZCFC groeit.
 • Het seizoen 2021/2022 was een seizoen met horten en stoten. De verwachting is dat dit ook geldt voor het seizoen 2022/2023.
 • Er was aan het einde van het seizoen 2021/2022 een zeer mooi eindfeest! Hier waren zeer veel Zetters bij aanwezig.
 • Er waren begin 2022 in het hoofdbestuur een aantal wisselingen van de wacht. Roland van Braam (duo voorzitter), Jesse Haanstra en Martijn Lambrechts (beide algemeen bestuurslid) zijn welkom geheten tijdens de BLV 2022.
 • De Selectie elftallen hebben veel tijd en aandacht gekost

– Een aantal spelers die niet meer kwamen opdagen.

– De continuïteit qua (hoofd)trainers was een probleem.

– Doordat spelers (voornamelijk uit het 2e elftal) geen wedstrijden meer wilden/kwamen

spelen kwam de continuïteit van het spelen van wedstrijden door 2e elftal in het geding.

– Om een boete voor het tussentijds terugtrekken van een selectieteam (tijdens de competitie) van circa € 4.000,- te ontlopen is eind 2021/2022 besloten om vervroegd jeugdspelers vanuit de JO19 door te schuiven naar het 2de elftal. Dit was al het plan voor seizoen 2022/2023.

– Technisch Manager Ron Karreman heeft het seizoen 2021/2022 als hoofdtrainer afgemaakt. Hiervoor is ZCFC veel dank verschuldigd.

– Helaas zijn we wel gedegradeerd, maar de rust in de selecties is wedergekeerd en de lol in het voetbal is weer terug.

 

Onze missie is:

“Z.C.F.C. –beter bekend als het Zaans Oranje-  is de zaterdagvoetbalclub waar sinds 1931 gezelligheid, respect en prestatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”.

 

Onze visie is:

“De komende jaren zal er veel veranderen bij de voetbalclubs in de Zaanstreek. Om hierin te overleven zal ZCFC vanuit eigen kracht en met een eigen ‘gezicht’ moeten doorgroeien naar de zaterdag voetbalvereniging van voorkeur in de Zaanstreek”.

 

Waarom een overzicht van de stand van zaken Zaanse voetbalclubs?
•  Zes jaar geleden heeft ZCFC zich, als vereniging, tot doel gesteld, dat een goede toekomst voor de club, hand in hand moet gaan met een duidelijke visie naar de toekomst toe.

 • Hierbij is het belangrijk dat er dan vanuit eigen kracht wordt gestuurd, met een duidelijke

identiteit (De Zaterdagclub bij voorkeur) en rekening houdend met de verschuiving van het zondag naar het zaterdagvoetbal (ook als landelijke trend).

 • Het sturen vanuit eigen kracht is altijd de juiste route, maar het is daarnaast ook goed om de verschuivingen in het krachtenveld om je heen goed in de gaten te houden. Vandaar dat het bestuur ieder jaar dit overzicht van de stand van zaken Zaanse voetbalclubs voor de ALV maakt.

 

Aanbevelingen n.a.v. seizoen 2021/2022.

 • ZCFC houdt zich als vereniging aardig staande. Met circa 630 leden en 25 ingeschreven teams

(+ mini’s) en inclusief 11 herenteams doen we het goed.

 • Er is wel een bepaalde onbalans aan het ontstaan. Als je kijkt naar de jeugd en de senioren slaat de balans door naar de seniorenteams. Voor de omzet, vrijwilligers en plezier een absolute meerwaarde

(denk bijv. aan de jaarlijkse BBQ en waardering hiervan), maar voor de toekomst een aandachtspunt.

 • Er zal de komende jaren steviger gestuurd moeten worden op het aantrekken van nieuwe jeugdteams om de zgn. voetbalpyramide solide te houden en de doorstroom van jeugd naar senioren op peil te houden. Wie de jeugd heeft….
 • Geen nieuwe seniorenteams meer toe te laten en de ruimte voor de jeugd vrij te houden.
 • Onderdeel van het aantrekken moet de meerwaarde van ZCFC zijn: ieder team een trainer, goede en veilige sportomgeving, mooi complex, goede spelmaterialen.
 • Daarnaast meer inzetten op het vrouwen/meisjesvoetbal. De verwachting is dat de animo hiervoor gaat toenemen, ZCFC kan en moet daar een prominente rol in spelen. Wellicht een optie om de oud ZCFC dames van statuur (o.a. Daphne Nierop, oud NL elftal en speelster Creighton Blue Jays (VS) hier een rol in te laten vervullen
 • En het G-team: Wij waren één van de eerste voetbalclubs met een G-elftal en, ook door de komst van de club Only Friends, één van de laatste met een G-team. Een nieuwe impuls is goed voor het team (alliantie zoeken met verzorgingstehuizen/begeleiding/KNVB), maar zeker ook voor de vereniging.

 

 1. Veilig Sportklimaat ZCFC

In de huidige situatie is deze positie bij ZCFC ingericht met een vertrouwenspersoon, met een protocol en richtlijnen. Zie ook https://zcfc.nl/vereniging/vertrouwenspersoon/ Er zijn verder regelmatig contacten met Sportbedrijf Zaanstad, GGD en KNVB maar….

 • Het initiatief landt nog niet goed of nauwelijks in alle lagen van de club (bij spelers, trainers en bij het bestuur).
 • Uit recente melding blijkt ook dat de lijnen en processen wel kloppen (bekeken door/met de blik van het Sportbedrijf Zaanstad en de GGD), maar dat er ook meer nodig is.

Wat bedoelt ZCFC  als het over een veilig sportklimaat gaat?

 • Het veilig sportklimaat omvat een geheel van afspraken, richtlijnen en waarden die er samen voor zorgen dat onze leden zich binnen ZCFC op hun gemak voelen en veilig voelen.
 • Het is bedoeld om gewenst gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag tegen te gaan. Het programma richt zich op sportbestuurders, trainers, coaches en begeleiders, scheidsrechters, ouders en vrijwilligers.

 

Het veilig sportklimaat omvat zes thema’s:

1.) Pesten

2.) Discriminatie

3.) LHBTI

4.) Ongewenste intimiteiten

5.) Gedrag langs de lijn

6.) Arbitrage

 

Hoe gaat ZCFC beleid hiervoor opstellen?

 • Er moet beleid komen dat gericht is op de verbetering van het veilig sportklimaat. Hierbij is het belangrijk dat het beleid gericht is op een klimaat, dus gericht is op het doen en laten van de gehele vereniging
 • Het beleid moet vanaf ‘boven’ aangevoerd en door alle lagen nageleefd worden:
 • Het bestuur
 • De coördinatoren
 • De trainers
 • Alle sporters

De rol van de vertrouwenspersoon, de gedragscode en de communicatie

 • ZCFC zorgt ervoor dat iedereen weet dat ongewenst gedrag bespreekbaar is en communiceert de weg naar de eigen vertrouwenscontactpersoon. De rol van de vertrouwenspersoon is hierbij cruciaal.
 • Er wordt een gedragscode opgesteld waarin beschreven staat hoe vrijwilligers en professionals binnen de verenging dienen om te gaan met diverse doelgroepen. Met deze gedragscode wordt gedrag bespreekbaar en is het duidelijk wat gewenst gedrag is.
 • Het veilig sportklimaat is een agendapunt bij:
 • Trainers bijeenkomsten
 • Scheidsrechters bijeenkomsten
 • Ouderbijeenkomsten
 • Algemene Ledenvergaderingen
 • Bestuursoverleggen

 

 1. Evaluatie Kledingfonds

Het kledingfonds heeft zich sinds 2019, na instelling, tot doel gesteld om:

a.) Elk spelend lid van ZCFC te voorzien van een officieel clubtenue.

b.) Met het oprichting van het kledingfonds de kosten voor een tenue voor de leden zo laag als mogelijk te houden.

c.) Altijd de beschikking te hebben over een passend tenue (bij aanvang van een seizoen).

d.) Iedere drie jaar de tenues door de vereniging zullen worden vervangen vanuit de bijdrage die de spelende leden hebben gemaakt.

e.) Bij beschadiging buiten toedoen van de speler om, de vereniging voor een nieuw tenue zal zorgdragen.

 

De bijdrage voor het kledingfonds in seizoen 2019/2020 was, per spelerscategorie, senioren (heren, dames, veteranen, G-team) en voor de junioren O15-019 €20,-. En voor de junioren 08-013 €15,-.

 

Resultaten en belangrijkste conclusies evaluatierapport kledingfonds (uit mei 2022)

Tijdens de eerdere ALV 2021/2022 zijn er vragen gesteld over de hoogte van de bedragen die er worden uitgegeven aan kleding. De kosten van de afgelopen jaren/seizoenen liggen hoger dan de jaren daarvoor. De redenen hiervoor:

– Het aantal (actief spelende leden) is de afgelopen jaren toegenomen.

– Er was in de voorgaande jaren/seizoenen niet of nauwelijks geïnvesteerd in tenues/kleding/ materialen.

– De materiaalbestellingen zijn ook ondergebracht bij kledingleverancier Uhlsport, waardoor de kosten voor deze leverancier hoger liggen, ook hier werd in het verleden niet veel geld aan uit gegeven.

– Bestellingen van leden liepen via de winkel van 100% Voetbal en daarmee buiten het gehele overzicht.

– Tijdens Corona is er door de trainers/teambegeleiders aan het einde van het seizoen niet altijd scherp opgelet op het innemen van de kleding/materialen.

– Alle bovenstaande factoren leiden tot een hogere uitgavepost (maar ook inkomsten d.m.v. sponsoring) voor ZCFC.

 

Toekomst

M.b.t. leverancier

De eerder inschatting om tegen betere tarieven en met een hogere kwaliteit met de kledingleverancier Uhlsport in zee te gaan, is juist gebleken. T.o.v. andere aanbieders* valt de prijs

door Uhlsport laag uit en valt de vervanging van materialen mee.  Het blijft goed om aanbieders met elkaar te vergelijken zoals ook vier jaar geleden is gedaan. Op het moment zijn er echter geen betere alternatieven qua leverancier beschikbaar. Vergelijking met bijvoorbeeld leverancier ‘Eleven Sports’ (voorheen 100% voetbal) laat een hogere prijs van circa €5,- per shirt, €4,- extra op een paar kousen en €5,- euro extra op een voetbalbroek zien (https://scklarenbeek.clubwereld.nl/).

 

M.b.t. contractduur

Er is destijds ervoor gekozen voor het hebben van GEEN contractuele verplichtingen zoals destijds met 100% Voetbal. Wij zouden dus ieder moment of bij een andere leverancier kunnen bestellen, zonder dat hier een boete tegenover staat. Die vrijheid van handelen is belangrijk. Daarnaast zijn de (financiële) voorwaarden op dit moment bij Uhlsport beter zonder contract (50% korting) dan destijds met contract via 100% Voetbal.

 

Aanbeveling

Aangezien de uitval/vervanging van kapotte voetbaltenues laag is, is de inschatting dat de tenues nog makkelijk een extra jaar mee gaan. Het aantal bestellingen voor seizoen 2021/2022 laat, zoals eerder verwacht/aangegeven, zien dat er een terugloop in kosten is.

 

 1. Financiën
  Penningmeester Rob Wooldrik geeft uitgebreid een toelichting op de stand van de financiën (bv. m.b.t. inkomsten, uitgaven, balans etc.), op de jaarrekening 2021/2022 en op de begroting 2022/2023. Hij loopt de stand van zaken integraal (via de presentatie) met de aanwezigen door en beantwoord eventueel gestelde vragen. De financiële gegevens zijn op te vragen via penningsmeester@zcfc.nl.

Kascommissie

De kascommissie voor seizoen 2021/2022 is gevormd door Simon Kaper, Arjen Pieters en Richard de Vos (reserve). Zij hebben de financiën gecontroleerd. De kascommissie voor het seizoen 2022/2023 gaat bestaan uit Arjen Pieters, Richard de Vos en Arko Roepert (reserve). Simon Kaper is aftredend.

Men gaat, met enige op -en aanmerkingen, akkoord met de begroting plus de toelichting van de penningmeester en de kascommissie verleent decharge (ook m.b.t. rapport kledingfonds).

 1. Verbouwen en verduurzamen sportaccommodatie ZCFC

In dagblad “De Typhoon” stond op 25 januari 1978  het bericht dat de leden van voetbalvereniging ZCFC, tijdens een Buitengewone Ledenvergadering, het bestuur hadden gemachtigd een geldlening van 150.000 gulden aan te gaan ter completering van de financiering van de kantine en tribune op het sportpark Kalverhoek. Daarnaast machtigde de vergadering het bestuur die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn tot realisatie van het clubhuis op voorwaarde dat het bestuur met de gemeentelijke instanties tot overeenstemming kan komen over de bestaande verschillen.  Pas dan zal tot aanbesteding van het clubhuis worden overgegaan.

 

Een eerste mooie stap. Sinds die tijd zijn de aanpassingen aan het ZCFC complex vooral gericht geweest op vervanging (in kantine en kleedkamers) en kleine verbeteringen (bv. de toiletten). En de vernieuwingen op en rond het sportcomplex vooral gericht op voetbalvelden, de materialen, het terras, het pannaveldje en hekwerken. Door de huurconstructie met de gemeente Zaanstad was het verbouwen/ verduurzamen van de kantine en de kleedkamers niet mogelijk. De huurovereenkomst met gemeente Zaanstad was per jaar opzegbaar (en een overeenkomst uit 1979). Hierdoor was het financiële risico om de investeren te groot (en afschrijven van de investeringen niet mogelijk). Bovendien waren er te beperkte financiële reserves (met name in seizoen 2012/2013).

 

Situatie vanaf juni 2022

 • Er is voor de huur van ons sportcomplex een nieuwe huurovereenkomst met de gemeente Zaanstad, met looptijd van 19 jaar, afgesloten. Dit maakt het voor ZCFC mogelijk om duurzaam te gaan investeren in haar opstal (de kantine, kleedkamers, etc.).
 • De positie van het werkkapitaal van ZCFC is sinds het seizoen 2021/2013 sterk verbeterd (door een sterke, gecontroleerde sturing door het bestuur).
 • De groei van de vereniging zorgt voor een solide toekomst (groei van leden en de financiën).
 • De huidige overeenkomst met de energieleverancier loopt nog tot maart 2024. Dit drukt de uitgaven/prijzen voor nu, maar de noodzaak om te verduurzamen is erg hoog.
 • Het is nu het moment om (gefaseerde) stappen te ondernemen in het verbouwen en verduurzamen. Hier is een bouwcommissie voor aangesteld die zich gaat inzetten.

 

De te behalen doelen

 • De kantine en de kleedkamers toekomstbestendig (duurzaam) maken voor de komende 20 jaar.
 • Het verduurzamen van de sportaccommodatie, uit maatschappelijk oogpunt en ter compensatie van de huidige verhoging(en) van de energieprijzen. Concreet betekent dit:

– ZCFC gaat van ‘het gas’ af.

– ZCFC houd het energieverbruik zo laag mogelijk.

 • Verouderde en of versleten delen van het sportcomplex worden herstelt:

– Leidingwerk wordt vervangen.

– Toiletten van de kleedkamers worden vernieuwd.

– Vloer kantine wordt aangepast.

 • De indeling van de kantine veranderen:

– Om bv. zicht vanuit de kantine op onze voetbalvelden te creëren.

– Om een plek voor de jeugd te creëren.

 

Om dit alles te gaan bereiken is een renovatie/verduurzamingscommissie benoemd. De leden van deze commissieleden zijn Ron Waij, Rob Vos, Richard de Vos, Jan Hartog en Dirk Slootweg. Zij brengen periodiek, schriftelijk, verslag uit aan het bestuur. De projecten zijn qua uitvoering opgesplitst in fases en werkzaamheden. De projecten kunnen per fase worden gefinancierd en uitgevoerd. Voor de eerste drie fases is reeds een gespecificeerde prijsopgave beschikbaar. Voor de overige fases is nu een budgetinschatting gedaan.

De basis van de uitgangspunten voor de verduurzaming zijn de, eerder opgestelde, rapporten.

– Rapport “De Groene Club”.

– De Meer Jaren Onderhouds Begroting (MJOB).

– Duurzaamheidsrapport ‘Energiezuinig’.

 

Te volgen route ‘Verduurzaming sportaccommodatie ZCFC’:

 • Goedkeuring voor PvA Verduurzaming en financiering van benodigd budget. Er is in totaal ongeveer 250K begroot (waarvan ca. 100K zelf kan worden gefinancierd en naar schatting 150K externe financiering vraagt).
 • Er moet een financiële reserve van ca. 40-50K (voor tegenvallers) gereserveerd blijven.
 • Een verwachte BOSA subsidie (staat voor ‘Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’) vanuit het Rijk van ongeveer 88K.
 • De (verkenning) aanvraag financiering (wordt gedaan door Martijn Jonker en Casper de Ruiter).
 • Financiële commissie/raad van advies (bestaande uit Jaap van Braam en Hans Pieters) doet voorstellen voor mogelijke financiële invullingen. Het bestuur neemt besluiten.
 • Renovatie/verduurzamingscommissie doet voorstellen/offertes en legt deze altijd ter beslissing voor aan bestuur.
 • Er bestaan mogelijkheden om de financiering anders aan te pakken:
  • een aantal sportclubs (o.a. Bloemendaal, AFC A’dam, HFC Haarlem) hebben via een obligatielening de financiering van hun sportcomplex geregeld. Hier wordt bij ZCFC niet voor gekozen.
  • ‘Crowdfunding/donaties/acties’. Deze wijze is met name geschikt voor het financieren van kleinere bedragen (bv. KFC heeft dit gedaan voor de vervanging van de toiletten). Deze aanpak wordt als beperkt succesvol geacht). Dit zou naar verwachting wel geschikt zijn voor bv. de inrichting van de kantine/keuken, maar deze aanpak is niet geschikt voor een financiering van 150K.

 

Overzicht financieringsmogelijkheden ‘Verduurzaming sportaccommodatie ZCFC’

 • 100K eigen financiële middelen
 • 150K externe financiering (geldlening)
 • 88K BOSA subsidie
 • 30% t.b.v. verduurzaming.
 • 20% t.b.v. renovatie/onderhoud.

 

Overige opties

 • 10-15K ( via ‘Crowdfunding/donaties/actie’ t.b.v. andere zaken, inrichting kantine, keuken).
 • De Club van 100 vragen om een financiële bijdrage (bv. t.b.v. van één van de fases).

N.B. Voorwaarde is dat er geen uitvoerende partijen binnen/in commissies of bestuur mogen deelnemen (i.v.m. belangenverstrengeling).

 

Voorgesteld wordt aan de ALV:

 • Akkoord te gaan met de aanvraag van een (externe) lening van maximaal 150K met een afschrijvingstermijn van 10 jaar? Dit t.b.v. van en voor de verduurzaming/ verbouwing van de kantine/kleedkamers?
 • Akkoord te gaan met de fasering van de projecten, zoals in de presentatie tijdens de ALV 2022, is aangegeven?

De aanwezige leden gaan, na beantwoording van een aantal vragen en na hoofdelijke stemming, unaniem akkoord met de aanvraag van een lening van 150K en de gefaseerde aanpak voor de verduurzaming/verbouwing van de kantine/kleedkamers (zoals gepresenteerd/voorgesteld door de renovatiecommissie) en geven het bestuur het gevraagde mandaat.

N.B. De leden van ZCFC blijven betrokken en geïnformeerd van/over de uitvoering van de verschillende fases en de financiering. Men krijgt periodiek updates via o.a. Buitengewone Ledenvergaderingen (BLV’s).

 

 1. Aantredende en aftredende bestuursleden

Aantredend                                         :           In de BLV, van januari 2022, zijn de volgende

bestuursleden aangetreden:

Roland van Braam (duovoorzitter)

Jesse Haanstra (bestuurslid)

Martijn Lambrechts (bestuurslid)

Aftredend                                            :           Rob Vos (bouwcommissie)

Iede Wakker (uitrol veilig sportklimaat)

Peter de Vries (vervanger teammanager selectie)

Arnold Hendriks (lid Technische Commissie)

 

Alle aftredende bestuurs-en commissieleden worden namens alle ZCFCers bedankt (ook met een grote bos bloemen) voor hun jarenlange inzet!! Enorme waardering hiervoor!!!

 

 1. Jaarverslagen commissie
  De jaarverslagen van de verschillende commissies zijn tijdig en met de agenda van de ALV 2022 op de site van ZCFC gepubliceerd.

Vanuit de vergadering zijn geen op of aanmerkingen op de jaarverslagen van de commissies. De verslagen worden vastgesteld.

 

 1. Rondvraag
  De voorzitter stelt ook de leden middels de rondvraag in de gelegenheid om niet besproken onderwerpen te bespreken in de vergadering.

Peter de Vries:

 • Verzoeken/vragen aan de Club van 100 a.u.b. uiterlijk begin oktober 2022 in te brengen zodat ze ook tijdig aan de leden kunnen gaan worden voorgelegd? Anders gaan ze naar het jaar erop.
 • Verzoekt om ‘De pupil van de week’ opnieuw leven in te gaan blazen. Raymond Dorjee pakt dit namens de jeugd op.

Martijn Jonker:

Doet plenair verslag van een periodiek bezoek aan AZ te Alkmaar om bij te praten. Dit heeft hij samen met Jess Haanstra gedaan. De samenwerking van ZCFC met AZ wordt nog steeds als prettig en constructief ervaren. Zij hebben gesproken met Robert Eenhoorn (Algemeen Directeur) en Wouter van Zetten (Juridische adviseur). Wederzijds wordt de samenwerking als goed ervaren. Dit seizoen heeft ZCFC tien seizoenkaarten voor wedstrijden van JONG AZ ter beschikking gekregen. De mogelijke kaarten voor bv. Europacup wedstrijden worden ter beschikking van de mopperploeg en of de bouwcommissie gesteld.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit het overleg en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.

N.B. kopie van presentielijst wordt vanwege privacy redenen niet gepubliceerd maar is via mail opvraagbaar (secretaris@zcfc.nl).

 

Verslagen ZCFC commissies 2022.2023

Verslagen van de ZCFC-commissies (seizoen 2022-2023)

Seniorencommissie

Competitieverloop seniorenteams
Voor het eerst sinds jaren hebben wij weer een kampioen kunnen begroeten. ZCFC 10 met coach Jens Honig werd met grote overmacht kampioen in hun klasse. Onze felicitaties gaan terecht naar dit team toe. Wat jammer was dat ZCFC 1 zich niet heeft weten te plaatsen voor de nacompetitie. Er werden te veel punten verspeeld tegen de ondersten. ZCFC 2 kende een heel goed 1e half jaar. Zij plaatsen zich voor de promotieklasse. Dat draaide echter op een grote teleurstelling uit. Dit kwam mede door vele blessures. Zij eindigde als laatste. Jammer is dat ZCFC 7, het team van Mark de Waal, na vele jaren uit elkaar is gevallen. Gelukkig zijn de meesten van dat team gebleven en onderverdeeld in de andere teams. Daarentegen heeft een team van RCZ zich bij ons aangemeld. Daar zijn wij erg blij mee. Jammer genoeg is ZCFC 8 net geen kampioen geworden. Zij hebben tot de laatste speeldagen om het kampioenschap gespeeld. De overige teams hebben met wisselend succes gespeeld.

Kantine/terreindienst
Het nakomen van de terreindienst is jammer genoeg niet voor iedereen weggelegd. Elk jaar blijven spelers weg zonder af bericht. Men begrijpt niet dat ze een steentje moet bijdragen aan de club. Bovendien laat je anderen in de steek. De verplichten naar de kantinedienst toe is redelijk tot goed verlopen. Ouders van jeugdteams, het damesteam en de seniorenteams zijn hun verplichtingen goed nagekomen. Het is altijd jammer dat je vaak dezelfde personen

-middags betaalde krachten achter de bar te zetten. Dit gebeurt al tot tevredenheid bij heel veel andere verenigingen.

Scheidsrechters
Op de KNVB en clubscheidsrechters ben ik heel erg trots. Zij staan elke week in een eigen vrije tijd wedstrijden te fluiten. Bij ZCFC worden bijna alle wedstrijden door een clubscheidsrechter gefloten. Twee jeugdleden hebben met succes het scheidsrechters diploma gehaald. Zij fluiten nu bijna elke week een wedstrijd. Laten wij hopen dat er meer jeugdleden zijn die hun voorbeeld volgen. Tot slot wil ik alle KNVB- en clubscheidsrechters bedanken voor hun bijdrage aan de wedstrijden.

Spelersverloop

veranderen. Ouders voelen zich gevleid als een scout van een andere vereniging hun zoon vraagt om bij ons te komen voetballen. In de volksmond noemen wij dit ronselen . De club die dit in de Zaanstreek doet is bij velen bekend. Bij de senioren zijn er spelers die in een paar jaar tijd al 3 à 4 keer van club veranderd zijn. Jammer genoeg is deze ontwikkeling niet tegen te gaan. Ik vraag mij alleen af als je steeds van club verandert of je daar beter van wordt!

Tot slot
Alle spelers wens ik een sportief en gezond voetbalseizoen toe.

Jan Dorjee
Wedstrijdsecretaris seniorenelftallen ZCFC

Technische commissie (jeugd en senioren)

Het is een redelijk succesvol seizoen geworden met vier kampioenen (drie bij de jeugd en één bij de senioren)

De 18-1 zijn kampioen geworden van de 2e klasse in de najaar/bekercompetitie. De JO 19 zijn kampioen geworden in de voorjaarscompetitie.
De JO 16 zijn kampioen geworden in de voorjaarscompetitie.
Bij de senioren is het 10e elftal kampioen geworden.

Trainer van het 1ste elftal, Patrick Huisman, heeft het in zijn eerste seizoen goed gedaan. Met een jong eerste team is hij als zesde in de competitie geëindigd, met vooral goed voetbal in het eerste gedeelte van het seizoen.

Het is jammer dat trainer Damian Prins door privéomstandigheden het volgend seizoen stopt met het geven van training en coaching van het 2e team. In de najaar competitie is hij als 2e geëindigd van de reserve 2e klasse. Gelukkig hebben we in juni van dit jaar een opvolger kunnen vinden. Zijn naam is Job Klappe.

De trainer voor de doelverdedigers, Ron Sanchez, heeft het goed gedaan. Hij heeft met de methodiek van Frans Hoek een nieuwe dimensie gekozen in het beter maken van onze doelverdedigers van zowel de selectie als de bovenbouw jeugd.

In de persoon van Peter de Vries hebben wij afgelopen seizoen weer een goede teamleider van het eerste elftal gehad en gelukkig gaat hij ook het komende seizoen door. Voor het volgend seizoen moeten we wel op zoek naar een teamleider voor het 2e elftal. Dit omdat Bas Keijzer heeft aangegeven dat hij niet beschikbaar is voor het komend seizoen.

Er zijn stappen gemaakt in het verbeteren van het trainen van de jeugdafdeling. Er is een 6-wekelijkse meeting waarin besproken wordt
getraind.
Er zijn boeken beschikbaar gesteld met oefenstof.

Voor de onderbouw/nieuwe spelers zijn er kleine ballen met elastiek om de balvaardigheid te trainen.

De JO-19 werd afgelopen seizoen getraind door Bert van Kralingen. Het team is kampioen geworden en er zijn twaalf spelers naar de selectie van de senioren gegaan.

De JO- 18 werd getraind door Quint Rempt en hebben het gehele seizoen meegedaan om het kampioenschap. Ze zijn als 2e geëindigd.

De JO-16 werd getraind door Mischa Kef. Dit team is ook kampioen geworden en heeft zich goed ontwikkeld. Jammer genoeg gaat Mischa Kef volgend seizoen naar KFC. Hier is ook een nieuwe trainer voor gevonden namelijk Jerichio Valentijn.

JO-15 werd getraind door Maurice Stor. Dit team heeft ook progressie gemaakt. Maurice gaat het komend seizoen dit team weer trainen.

De JO-14 en MO13 werden getraind door Orfeo Dielingen en Ramon Kaufman. Zij hebben dit met zeer veel energie en goede kwaliteit gedaan. De verbetering in het spel was tijdens het seizoen zichtbaar.

De JO-11 tot de JO-7 werden getraind door Martijn Lambrechts, Rafael Blees en Jasper Breedijk die dit naar volle tevredenheid hebben gedaan.

De trainer van de doelverdedigers onderbouw, Jesper Jonker, heeft dit fantastisch gedaan en de doelverdedigers zijn ook duidelijk beter geworden door zijn oefenstof en gedrevenheid.

Er zijn diverse besprekingen geweest met alle trainers en de hoofdleider van de onderbouw. Hier is gesproken over de oefenstof trainingsopbouw en wat is er nodig om de jongste jeugd te motiveren.

Verder is er op 2 juni 2023 in een instuif voor de jeugd geweest. Dit was, dankzij de jeugd trainers van de onderbouw en hoofdleider Raymond Dorjee, een groot succes! Mijn dank hiervoor!

De trainers/leiders van ZCFC voor het seizoen 2022-2023 zijn:

Voor de selectie van de senioren: Patrick Huisman en Job Klappe.
Voor de doelverdedigers van selectie senioren en jeugd bovenbouw: Ron Sanchez.
Voor de JO-19: Bert van Kraalingen.
Voor de JO17-1: Jerichio Valentijn.
Voor de MO-17: Orfeo Dielingen.
Voor de JO-16: Maurice Stor.
Voor de JO- 14: Vacature.
Voor de MO-13: Micah van de Lelie en Tim Hartijzer.
Voor de JO-12: Ramon Kaufman.
Voor de JO-10 1: Martijn Lambrechts/Yariv Porcelijn/geassisteerd door Bert v. K./Ron K. Voor de JO-10 2: Martijn Lambrechts/Yariv Porcelijn/geassisteerd door Bert v. K./ Ron K. Voor de JO 10 3: Martijn Lambrechts/Yariv Porcelijn/geassisteerd door Bert v. K./Ron K. Voor de JO-9 : Martijn Lambrechts/Yariv Porcelijn/geassisteerd door Bert v. K./Ron K. Voor de JO-8: Bani Neeft en Leonardo van Lingen.
Voor de JO-7: Bani Neeft en Leonardo van Lingen.
Hoofdleider bovenbouw: Dennis Bos.
Hoofdleider Onderbouw: Raymond Dorjee.

Ron Karreman
Technisch Manager ZCFC

G-Commissie

We hebben weer een mooi seizoen gedraaid, ondanks het kleine team hebben we haast geen wedstrijden hoeven afzeggen. We hebben niet veel punten gehaald, maar het team heeft goed samengespeeld en de sfeer is altijd goed gebleven. Als afsluiting hebben we voetmidgetgolf gespeeld in Nieuw-Vennep en heerlijk gegeten op een terras in het Twiske. Helaas zijn er dit seizoen weer een paar spelers gestopt, waardoor we voor het nieuwe seizoen voor het eerst echt met een tekort aan spelers hebben.

Willem en ik zullen mee moeten voetballen om het elftal compleet te krijgen en we hopen op nieuwe aanwinsten en als dat niet lukt hopen we dat er spelers binnen ZCFC zijn die willen helpen. We hebben nog steeds jongens die heel graag willen voetballen en het zou mooi zijn als we dat kunnen realiseren. Willem Moreels en ik blijven dus ook komend seizoen het G team begeleiden.

Namens de G begeleiding, Ruurd Holwerda

Financiën 2022/2023 en Begroting 2023/2024

Allereerst zijn we goed bezig om te verduurzamen, een investering die zich zeker terug zal verdienen. ekregen door goed op de centjes te passen.

Toelichting resultatenrekening:
Negatief: een verminderd resultaat uit de kantineomzet door een sterke prijsverhoging van het bier.
Positief: Lagere personeelskosten, accommodatiekosten, kledingkosten.

Toelichting balans:
De liquide middelen zijn gelijk gebleven ondanks de investeringen in de veldverlichting, plaatsing van HR++ glas in de kantine en spouwmuurisolatie van het clubgebouw. Ook het vervangen van de toiletten in de kleedkamers, welke nu weer jaren mee kunnen.

Toekomst:

een financieel gezonde club zijn en blijven. Het nieuwe contract met Heineken geeft ons een beter rendement op de kantine-inkomsten. Als er iemand van de leden tijd wil steken in de sponsoring van ZCFC zal dit ook voor jaren stabiliteit geven.

Het komende seizoen zullen we doorgaan met de verduurzaming waaronder de plaatsing van de zonnepanelen, wat helaas vertraagd is, en ook de isolatie van het plafond. De bouwcommissie zal ook een plan van aanpak maken voor de warmwatervoorziening van de kleedkamers en verwarming van de kantine. Het bestuur van ZCFC heeft het streven om geen externe financiering aan te gaan voor de komende investeringen.

Namens de penningmeester, Rob Wooldrik

Damescommissie

Gedragscommissie en ethische zaken

Vanuit de gedragscommissie/ethische zaken kan worden gemeld dat er in dit seizoen geen melding is ontvangen. Ook voor dit jaar zullen de VOG-verklaringen voor alle trainers/ vrijwilligers zullen ook voor het nieuwe seizoen worden opgevraagd.

Accommodatiecommissie

Het afgelopen seizoen stond in het teken van het moderniseren van de toiletten in de kleedkamers en het aanpassen van de douchegelegenheid voor de scheidsrechters. Daarnaast is er gestart met de verduurzaming van de energievoorziening van de club o.a., spouwisolatie, dubbelglas, zonnepanelen (hier is al breder over gecommuniceerd). Hier gaan we als ZCFC de komende jaren de vruchten van plukken. Dit is gerealiseerd met een groot aantal vrijwilligers. Waarvoor dank.

Er wordt wekelijks veel werk verzet om alles op rolletjes te laten verlopen. Voor iedereen lijkt het heel normaal dat de kleedkamer schoon is, het complex vrij van vuil, de groenstroken bijgewerkt. Dit kost de mopperploeg heel wat tijd, maar wat deze mannen op de achtergrond uitvoeren doen ze met liefde. Als ieder zijn eigen verantwoording neemt om zijn rommel op te ruimen dan blijft ons complex een plezierige plek om te vertoeven.

We hopen dat het komende seizoen weer seizoen mag worden met hoogtepunten waarbij er volop gebruik gemaakt wordt van alle mogelijkheden van ons mooie complex.

Groeten Ron Waij