Beste ZCFC-ers,

Graag nodigt het bestuur jullie uit om op de Algemene Ledenvergadering van 28 september, 19.30 uur bij ZCFC aanwezig te zijn. Op de agenda o.a. de jaarrekening seizoen 2019/2020, begroting 2020/2021, verslaglegging, Jubilarissen, afscheid en aantreden van een nieuwe secretaris en benoeming van een 2-tal commissieleden. Corona heeft een forse impact op onze club gehad en heeft deze nog steeds. Vanuit het bestuur praten wij jullie graag bij over alle genomen en nog te verwachte maatregelen.

NB: Vanwege de Corona maatregelen zal het aantal beschikbare plaatsen in de kantine beperkt zijn. We verzoeken je vooraf de aanwezigheid door te geven aan voorzitter@zcfc.nl, zodat wij tijdig kunnen anticiperen mocht de opkomst groot zijn.

De begroting en jaarrekening zijn opvraagbaar via de penningmeesters Rob Wooldrik en Rob Vos (penningmeester@zcfc.nl) en zullen vanwege moverende redenen niet openbaar op de website worden gepubliceerd.

Agenda:

Maandag 28 september 2020 19:30 – 22.00 in clubhuis De Inzet

 1. Opening ALV door de voorzitters
  1. Herdenking van overleden leden en donateurs.
   Jubilarissen 2019/2020 (huldiging tijdens nieuwjaarsreceptie)

   1. 50 jaar: Henk Bootsman
   2. Eervolle vermelding (60 jaar lid): Siem Nachbar en Jan Dorjee
  2. Notulen jaarvergadering 2019/2020. Vast te stellen.
  3. Terugblik seizoen 2019/2020: Verantwoording bestuursbeleid;
   1. Hoofdpunten van beleid seizoen 2019/2020; Meningsvorming en vast te stellen.
  4. Corona & ZCFC
   1. Maatregelen door bestuur genomen
   2. Impact op de vereniging
   3. Verwachting voor de komende periode
   4. Voorstel tot het omzetten van de voorzieningen groot onderhoud, spelersbus en jubileum naar voorziening onvoorziene omstandigheden.
    1. Corona heeft een forse impact op onze vereniging, zowel financieel als sportief. De verwachte financiële gevolgen voor de toekomst zijn verwerkt in de begroting, echter hoe lang deze crisis gaat duren en welke financiële gevolgen deze verder kan gaan hebben, is van vele factoren afhankelijk. Het bestuur vraagt de leden om de opgebouwde reserves om te zetten naar een post ‘onvoorziene omstandigheden’ zodat deze spoedig kan worden ingezet mocht dit door omstandigheden nodig zijn. Het is echter de insteek van het bestuur GEEN gebruik te maken van deze post ‘onvoorziene omstandigheden’ en zodra de crisis weer voorbij is de reserveringen weer terug te brengen naar hun oorspronkelijke doel (onderhoud, bus, etc.)
   5. Financiën
    1. Mededeling hoogte contributie seizoen 2020/2021 (vorige ALV is vastgesteld dat contributie jaarlijks met inflatie zal worden gecorrigeerd (CPB index)
    2. Financieel jaarverslag 2019/2020: te bespreken en vast te stellen;
   6. Begroting ZCFC 2020/2021: te bespreken en vast te stellen.
    1. Verslag van kascommissie: vast te stellen en decharge van bestuur;
    2. Instellen van kascommissie over 2020/2021;
   7. Verslag commissies
   8. Aan – en aftredende bestuursleden.
    In beginsel wordt volgens de statuten gewerkt met een benoemingsperiode van 3 jaar.

    1. Aftredend en niet herkiesbaar:
     1. Jeroen Hendriks (bestuurslid/Secretaris)
    2. Aantredend
     1. Martin Tucci (bestuurslid)
     2. Ben Bilyj (bestuurslid/Secretaris)

Te benoemen commissieleden door bestuur: Jeroen Hendriks, Michel Post

Volgens artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement kunnen tegenkandidaten tot uiterlijk 3 dagen voor de ALV door tenminste 5 leden worden gesteld d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan de secretaris.

 1. Rondvraag en sluiting

Graag tot 28 september!

 

Namens het bestuur,

Martijn Jonker & Dirk Slootweg

Verslagen ALV 2020:

Verslagen commissies

Link naar de stukken van de  vorige ALV:
https://zcfc.nl/algemene-ledenvergadering-2-september-19-30-uur-o-a-voorstel-kledingfonds/

Notulen ALV 2019: Notulen ALV ZCFC-_sept 2019