Beste ZCFC-ers,

Graag nodigt het bestuur jullie uit om op de Algemene Ledenvergadering van 2 september, 19.30 uur bij ZCFC aanwezig te zijn. Op de agenda o.a. de jaarrekening seizoen 2018/2019, begroting 2019/2020, verslaglegging, Jubilarissen een voorgenomen wijziging bestuur en afscheid van een aantal (jeugd)bestuursleden. De volledige agenda kun je als bijlage bij dit bericht bekijken. Daarnaast is het bestuur voornemens tot het oprichten van een kledingfonds. In de bijgevoegde presentatie kun je alle informatie vinden, samen met antwoorden op de meest gestelde vragen.

NB: de begroting en jaarrekening zijn opvraagbaar via de penningmeesters Rob Wooldrik en Rob Vos (penningmeester@zcfc.nl) en zullen vanwege moverende redenen niet openbaar op de website worden gepubliceerd.

Presentatie Bestuur

ZCFC_ALV 2 september 2019_11082019_GF

Verantwoording & verslaglegging commissies 2019

Agenda Algemene Ledenvergadering ZCFC 2019

Notulen ALV ZCFC 2018

Notulen ALV ZCFC 2017

Kledingfonds

Q&A kledingfonds_02082019

Doel en deelname kledingfonds ZCFC

ZCFC_ALV 2 september 2019_kledingfonds

Voorgenomen wijzigingen Huishoudelijk reglement en statuten

TOELICHTING OP WIJZIGING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZCFC 2019_10082019

Agenda:

Maandag 2 september 2019 19:30 – 22.00 in clubhuis De Inzet

 1. Opening ALV door de voorzitters
  1. Herdenking van overleden leden en donateurs.
   Jubilarissen 2018/2019 (huldiging tijdens nieuwjaarsreceptie)
   1. 50 jaar: Geert Blees, Bart Meijer, Lex Segveld
   2. 25 jaar: Marijn Esman, Jordi Vink, Wouter van Dijk, Marlieke Koekoek, Annemarij Koekoek
  2. Notulen jaarvergadering 2018/2019. Vast te stellen. 
 2. Terugblik seizoen 2018/2019: Verantwoording bestuursbeleid;
  1. Hoofdpunten van beleid seizoen 2018/2019; Meningsvorming en vast te stellen.
 3. Financiën
  1. Mededeling hoogte contributie seizoen 2019/20202 (vorige ALV is vastgesteld dat contributie jaarlijks met inflatie zal worden gecorrigeerd (CPB index))
  2. Financieel jaarverslag 2018/2019: te bespreken en vast te stellen;
 4. Begroting ZCFC 2019/2020: te bespreken en vast te stellen.
  1. Verslag van kascommissie: vast te stellen en decharge van bestuur;
  2. Instellen van kascommissie over 2019/2020;
 5. Verslag commissies
 6. Voorstel tot oprichten van het ZCFC Kledingfonds
 7. Aan – en aftredende bestuursleden. In beginsel wordt volgens de statuten gewerkt met een benoemingsperiode van 3 jaar.
  1. Aftredend en niet herkiesbaar:
   1. Ruurd Holwerda, bestuurslid
   2. Willem Fonteijn, jeugdbestuur
  2. Aantredend
   1. Peter de Vries bestuurslid

Volgens artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement kunnen tegenkandidaten tot uiterlijk 3 dagen voor de ALV door tenminste 5 leden worden gesteld d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan de secretaris.

 1. Rondvraag en sluiting

Graag tot 2 september!

 

Namens het bestuur,

Martijn Jonker & Dirk Slootweg