ZCFC_ALV 1 okt 2018_16092018_2010_leden

ALV ZCFC-_01102018_1609_leden_2010

Agenda:

Maandag 1 oktober 2016 19:30 – 22.00 in clubhuis De Inzet

1. Opening ALV door de voorzitters

2.Terugblik seizoen 2017/2018: Verantwoording bestuursbeleid;

  • Hoofdpunten van beleid seizoen 2017/2018; Meningsvorming en vast te stellen.

3. Stand van zaken AZ

4. Financiën

  • Vaststellen contributie seizoen 2018/2019
  • Financieel jaarverslag 2017/2018: te bespreken en vast te stellen;

5. Begroting ZCFC 2018/2019: te bespreken en vast te stellen.

  • Verslag van kascommissie: vast te stellen en decharge van bestuur;
  • Instellen van kascommissie over 2018/2019;

Pauze

Pauze

6. Verslag commissies,

7. Aan – en aftredende bestuursleden. In beginsel wordt volgens de statuten gewerkt met een benoemingsperiode van minimaal 3 jaar.

  • Aftredend en niet herkiesbaar: Rob Smits, secretaris, Simon Kaper, penningmeester
  • Aantredend: Jeroen Hendrik (secretaris), Arnold Hendriks (technische commissie). Rob Wooldrik en Rob Vos vervangen Simon Kaper
  • Volgens artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement kunnen tegenkandidaten tot uiterlijk 3 dagen voor de ALV door tenminste 5 leden worden gesteld d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan de secretaris.

8.Rondvraag en sluiting